Na prośbę p..Elżbiety Bączkowskiej zamieszczamy oświadczenie stowarzyszenia Unum Principium w sprawie Ruchu Autonomii Śląska.

 

 Oświadczenie w sprawie działań politycznych
 Mniejszości Niemieckiej i Ruchu Autonomii
 Śląska
 
 Warszawa, 7 maja 2011 r.
 
 
 Od kilkunastu miesięcy z niepokojem obserwujemy
 zdumiewającą nieporadność instytucji państwa
 polskiego wobec środowisk owładniętych ideą
 kontestowania nadrzędnych i ostatecznych praw
 Rzeczypospolitej Polskiej do jej
 polityczno-cywilizacyjnej obecności na Śląsku.
 Rażącym przykładem realizacji tej antypolskiej
 idei jest niewątpliwie spór o treść uchwały
 dotyczącej 90. rocznicy wybuchu III Powstania
 Śląskiego, którą na wspólnej sesji
 przyjęły sejmiki województw śląskiego i
 opolskiego. Członkowie Mniejszości Niemieckiej
 oraz Ruchu Autonomii Śląska oprotestowali
 złożenie hołdu powstańcom walczącym o
 polskość Górnego Śląska, widząc w nim
 wyłącznie „hałaśliwą propagandę, która
 krzykiem przykrywa intelektualną miałkość”.
 Jednocześnie wyrazili przekonanie, że „w
 przyszłości jednostronne hołdy zastąpione
 zostaną przez dojrzałe, dopuszczające różne
 punkty widzenia upamiętnienie”.
 
 Cytowane oświadczenie Ruchu Autonomii Śląska
 jest swoistym manifestem o charakterze
 politycznym, domagającym się prawa do
 publicznych celebracji aksjologii i interesów
 innych niż polskie. Ewentualna realizacja tego
 manifestu nie tylko zaostrzyłaby istniejące
 już konflikty wokół miejsc upamiętniających
 żołnierzy niemieckich (również
 hitlerowskich), ale i otworzyłaby nowe
 płaszczyzny konfrontacyjne związane z dziejami
 dramatycznego sąsiedztwa Polski i Niemiec.
 Wszystko to potwierdza zasadność złożonego
 przez Stowarzyszenia Unum Principium, a
 oczekującego na sądowe rozstrzygnięcie,
 wniosku o delegalizację Ruchu Autonomii
 Śląska.
 
 Z kolei stanowisko radnych Mniejszości
 Niemieckiej przekreśla założenia
 polsko-niemieckiego traktatu o dobrym
 sąsiedztwie, który literalnie uznaje
 mniejszości „za naturalny pomost” między
 obydwoma narodami. Wpisuje się ono w butną
 politykę Berlina wobec mniejszości polskiej w
 Niemczech i przekonuje, że mamy do czynienia nie
 z pomostem, a mostem zwodzonym obsługiwanym
 wyłącznie przez stronę niemiecką.
 
 Postawa radnych Ruchu Autonomii Śląska oraz

 Mniejszości Niemieckiej jest zaprzeczeniem roty
 złożonego przez nich ślubowania:
 „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie
 wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego,
 strzec suwerenności i interesów Państwa
 Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności
 Ojczyzny”. Przypominając, że samorządy
 terytorialne ustawowo są zobowiązane do
 „pielęgnowania polskości oraz rozwoju i
 kształtowania świadomości narodowej,
 obywatelskiej i kulturowej”, oczekujemy, iż
 wojewodowie śląski i opolski – nadzorujący
 działalność sejmików wojewódzkich –
 podejmą stosowne kroki wobec radnych Ruchu
 Autonomii Śląska oraz Mniejszości Niemieckiej.
 

 Stowarzyszenie Unum Principium wraz z Komitetem
 „Błękitna Polska” jeszcze w tym miesiącu
 zaprezentują polskiej opinii publicznej
 kompleksowy autorski program
 polityczno-społeczny obejmujący m.in.
 regulację kwestii mniejszości niemieckiej w
 Polsce w oparciu o zasadę wzajemności oraz
 szczegółowy projekt „ŚLĄSK – PERŁA W
 KORONIE POLSKI”.
 
 
 Elżbieta Bączkowska – Prezes Stowarzyszenia
 Unum Principium
 Krzysztof Zagozda – Przewodniczący Komitetu
 „Błękitna Polska”